Akseli Gallen-Kallela: Ad astra (1894)


ÄI 2: Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssia luonnehditaan lukion uudessa opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää kieli- ja tekstitietoisuuttaan sekä ymmärtää kielen ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen,
yksilöllisen, yhteisöllisen ja merkityksiä rakentavan tehtävän
• oppii ymmärtämään kielen rakenteita ja käyttämään kieliopillisia käsitteitä tekstejä
eritellessään
• ymmärtää suomen kielen aseman maailman kielten joukossa
• ymmärtää Suomen kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden, äidinkielen ja kielitaidon
sekä tiedon- ja tieteenalojen kielten merkityksen
• oppii suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä,
antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä arvioimaan puhe- ja kirjoitustaitojaan.


Keskeiset sisällöt
• kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa
• kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen analyysi,
kielen metaforisuus
• suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, kirjakielen
normit, kehittäminen ja ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus,
kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus
• kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä
• kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta,
jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin
hionta, otsikointi ja viimeistely
• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen
ja vastaanottaminenKurssin arvioitavat työt

  • Prosessikirjoitusmenetelmällä tuotettu essee, arviointi 4-10
  • Aineistopohjainen essee kurssin loppukokeena, arviointi 4-10
  • Lukutaitovastaus: teemana suomalainen identiteetti, arviointi 4-10
  • Suullinen esitelmä, arviointi 4-10