ÄI1: Tekstit ja vuorovaikutus

Näin kurssia luonnehditaan lukion uudessa opetussuunnitelmassa (2015):


Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii hahmottamaan tekstejä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
• kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja
• monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä
• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana
• lisää tietojaan ja taitojaan puhumisesta ja ryhmäviestinnästä.


Keskeiset sisällöt
• oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
• tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat
tekstit ja niiden yhdistelmät
• tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen
ja näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun
• tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa
• tekstien moniäänisyys
• proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien
analyysi
• tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset
• tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä
kirjoittaminen
• ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa


Kurssin työt:

Kurssin työt kootaan sähköiseen portfolioon Google Driveen. Löydät tarkemmat ohjeet portfolion tekemiseen täältä.

  • Tavoitteiden asettaminen äidinkielen opinnoille. Löydät ohjeet  täältä., hyv.-hyl.
  • Kappalejakoharjoitus: Minä ryhmässä toimijana, hyv.-hyl.
  • Novelliin "Hinta" liittyvät tehtävät.  (Tekstityypit)Löydät ohjeet täältä.
  • Otsikkoesseen kirjoittaminen,  löydät ohjeet täältä. Arviointi asteikolla 4-10. 
  • Lukutaitovastaus uutiseen liittyen, arvioidaan asteikolla 4-10.
  • Kommentoiva referaatti, arvioidaan asteikolla 4-10.